สาส์นจากคณบดี

สาส์นจากคณบดี

อาจารย์ปานเทพ   พัวพงษ์พันธ์

 

            สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย  เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่ออธิการบดี  เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิการบดี  ได้จัดตั้งเป็นสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว.101/2560 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 โดยคำนึงถึงให้ประชาชนมีความรู้ในด้านสุขภาพองค์รวม เพื่อให้มีรากฐานสุขภาพที่แข็งแรงจากตนเองและครอบครัว และให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนเพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ซึ่งด้วยประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคม        ผู้สูงวัย ในขณะที่แพทย์ทางเลือกหลายสาขาไม่ได้มีผลวิจัยรองรับทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ไม่สามารถจะทำให้เกิดการยอมรับ เพื่อบูรณาการเข้าไปในกระแสแพทย์แผนหลักได้ รวมถึงโภชนาการก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง

            ดังนั้นเพื่อเป็นขุมพลังแห่งปัญญาด้านวิชาการและการฝึกอบรมของโลก ให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านสุขภาพองค์รวมและให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์สูงสุด เพื่อป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนเพื่อความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ชะลอวัยที่บูรณาการองค์ความรู้รอบด้านภายใต้หลักคิดที่ว่า “ลดการใช้ยา ด้วยบูรณาการแห่งปัญญา