รายงานสรุปผลการดำเนินงาน

ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการดำเนินงานตามภารกิจ

แผนการดำเนินงาน

– จัดตั้งสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
– จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานบูรณาการทางการแพทย์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการแพทย์และอาหารในมหาวิทยาลัยรังสิต
– ประสานงานการรับรองหลักสูตรแพทย์ทางเลือกแต่ละสาขาจากต่างประเทศและสร้างอาจารย์รุ่นแรก
– สร้างสหกิจคลินิกแพทย์แผนบูรณาการ ศูนย์สุขภาพ โรงพยาบาลและจัดความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
– สร้างสถาบันครัวฝึกสอนอาหารสุขภาพในเมือง และจัดความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนกับองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับอาหารและผลิตภัณฑ์ เพื่อรองรับตลาดสุขภาพ โรงพยาบาล คลินิกแผนบูรณาการ ศูนย์สุขภาพองค์รวมและประชาชนผู้ตื่นรู้ด้านสุขภาพ
– จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมสร้างบุคลากรและนักบำบัดเฉพาะทางสำหรับสถานประกอบการสุขภาพบูรณาการและจัดสัมพันธ์หุ้นส่วนด้านการฝึกอบรมเฉพาะทาง
– ลงทุนสร้างตลาดสุขภาพออนไลน์แห่งใหม่
– เริ่มนำผลการวิจัยผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ ผ่านสื่อและเครือข่าย ตลอดจนหุ้นส่วนในเครือของมหาวิทยาลัย

ผลการดำเนินงานตามแผน

– จัดตั้งสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
– จัดตั้งคณะกรรมการสภาที่ปรึกษาและพัฒนา สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
– จัดอบรมหลักสูตรวิถีชีวาเวชศาสตร์ (Lifestyle Medicine)
– จัดอบรมหลักสูตรอาหารเพื่อสุขภาพและชะลอวัย ระดับยีน (Culinary Course : Healthy and Anti Aging Genomic Diet)

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่น ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา

จุดเด่น

มีนโยบายประกันคุณภาพที่ชัดเจน แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพ ชี้แจงเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพให้กับบุคลากรสถาบันฯ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคตลอดจนแนวทางแก้ไข

ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสถาบันฯ

สถาบันฯ จะเร่งหาทุนสนับสนุนเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการ โดยมีระยะวางแผนงานกิจกรรม 1-3 ปี ได้จัดกิจกรรมที่เป็นโครงการเลี้ยงตัวเองที่สามารถนำรายได้ที่ได้รับมาใช้จัดกิจกรรม เป็นวัตถุประสงค์หลักของมหาวิทยาลัยที่จะให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

สถาบันฯ จะร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกมากขึ้น ในการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานในรูปของบทความ เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ สรุปประเด็นสาระสำคัญของการจัดกิจกรรมต่อสื่อสาธารณะ เว็บไซด์ของหน่วยงาน ตลอดจนนำข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งของบุคคลผู้สนใจที่ได้ประเมินผลแต่ละโครงการมาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนางานด้านบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป

ใช้ความรู้ในศาสตร์ของการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ<br /> โดยการบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นๆ ให้เหมาะสม