สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย 

     ด้วยประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย ในขณะที่แพทย์ทางเลือกหลายสาขาไม่ได้มีผลการวิจัยรองรับทางวิทยาศาสตร์ ทำให้ไม่สามารถจะทำให้เกิดการยอมรับเพื่อมาบูรณาการเข้าไปในกระแสแพทย์แผนหลักได้ รวมถึงโภชนาการก็มีความสำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นเพื่อเป็นขุมพลังแห่งปัญญาด้านวิชาการและการฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้ด้านสุขภาพองค์รวม และให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุดเพื่อป้องกันและรักษาโรค ภายใต้หลักคิดที่ว่า “ลดการใช้ยา ด้วยบูรณาการแห่งปัญญา”
 
ปรัชญา
     ลดการใช้ยา ด้วยบูรณาการแห่งปัญญา 
 
ปณิธาน  
     เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านสุขภาพของประชาชน
 
วิสัยทัศน์
     เป็นขุมพลังแห่งปัญญาด้านวิชาการและการฝึกอบรมของโลกให้ประชาชนมีความรู้ในด้านสุขภาพองค์รวมเพื่อให้มีฐานรากสุขภาพที่แข็งแรงจากตนเองและครอบครัว และให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถบูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายเพื่อประโยชน์สูงสุดในการป้องกันและรักษาโรค ตลอดจนเพื่อความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย
 
พันธกิจ
 1. ฝึกให้ประชาชนเป็นหมอเพื่อดูแลตนเองและคนในครอบครัว
 2. สร้างบุคลากรทางการแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
 3. สร้างบุคลากรนักบำบัด เฉพาะทางด้านสุขภาพ
 4. วิจัยด้านการรักษาด้วยวิธีกดจุดตามสัญญาณ อาหาร สมุนไพร ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิต เพื่อพัฒนาแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนสถานประกอบการด้านแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย และศูนย์สุขภาพองค์รวม
 
วัตถุประสงค์ 
 1. จัดหลักสูตรฝึกอบรมให้เป็นหมอด้วยตนเองในบ้านและในครอบครัว เพื่อการป้องกัน บำบัดเบื้องต้น ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อพึ่งพายาและพึ่งพาหมอให้ลดน้อยลง
 2. จัดหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยสำหรับแพทย์ที่มีใบประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว ให้มีความสามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านสุขภาพครบวงจร เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
 3. จัดตั้งสหคลินิกแพทย์บูรณาการ เพื่อรองรับแพทย์แผนบูรณาการและบุคลากรทางการแพทย์ที่ไม่เน้นการใช้ยาหรือการผ่าตัดแต่เพียงอย่างเดียว เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในระดับโรงพยาบาล
 4. จัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะด้านสำหรับนักบำบัดในสถานประกอบการ ซึ่งมีความต้องการของตลาดสุขภาพจำนวนมาก
 5. จัดหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นทางด้านสุขภาพเฉพาะทาง เช่น การดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรค การดูแล  ผู้สูงวัย การทำอาหารสุขภาพระดับยีนส์ ฯลฯ
 6. จัดกิจกรรมชิมอาหารเพื่อสุขภาพ รวมถึงการจัดทัวร์สุขภาพครบวงจร
 7. จัดทำวิจัยและเผยแพร่แพทย์ทางเลือกระดับคลินิก เพื่อยกระดับเป็นองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนาบูรณาการแพทย์ทางเลือก
 8. จัดทำวิจัยและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อาหาร อาหารเสริม สมุนไพร เวชภัณฑ์ เวชสำอาง เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ตามความต้องการหรือการเห็นปัญหาในมุมมองของแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อต่อยอดทางพาณิชย์ในธุรกิจโรงพยาบาลและศูนย์สุขภาพทั่วไป ตลอดจนสนองความต้องการของประชาชนที่รักสุขภาพให้ได้อย่างตรงประเด็น
 
โครงสร้างการบริหารงาน 
 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย
โทร. 0-2997-2222-30 ต่อ 3244