คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาและพัฒนา สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต

ประธานที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาที่ปรึกษาและพัฒนา สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ์

ประธานกรรมการ

ศ.ดร.ปราโมทย์ นาครทรรพ

รองประธานกรรมการ

พญ.ดร.ประภา วงศ์แพทย์

รองประธานกรรมการ

นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์

กรรมการ

พล.อ.วุฒินันท์ ลีลายุทธ

กรรมการ

ดร.เอกศักดิ์ แดงเดช

กรรมการ

นายสุเทพ ศุภภัทรานนท์

กรรมการ

พท.รสนา โตสิตระกูล

กรรมการ

พท.สันติสุข โสภณสิริ

กรรมการ

นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย

กรรมการ

นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์

กรรมการ

พท.ป.ฉัตร์วนิชย์ พวงมาลัย

กรรมการ

พท.ป.ดร.สุวรรณ ตั้งจิตรเจริญ

กรรมการ

นายวรเศรษฐ์ อิสสระยั่งยืน

กรรมการ

นางสาวอิศรินทร์ อิสสระยั่งยืน

กรรมการ

นายวรุษ รัตน์ธำรง

กรรมการ

นายชัชวาล ชาติสุทธิชัย

กรรมการ

นายสุพจน์ ลาภปรารถนา

กรรมการ

พท.จิตรา ปลอดอักษร

กรรมการ

พท.ป.ณิชากร เมืองสองชั้น

กรรมการ

อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

พท.ป.แวสะมิง แวหมะ

รองคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

พญ.ภัทรลดา ปราโมช ณ อยุธยา

รองคณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

Proffesional Care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Educational

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam et congue turpis. Integer sed cursus

Whenever You Need US

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam et congue turpis. Integer sed cursus

You're In Good Hands

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam et congue turpis. Integer sed cursus

Any Age Group

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam et congue turpis. Integer sed cursus

Happy Customers

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam et congue turpis. Integer sed cursus, dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam et congue turpis. Integer sed cursus Natalie Johnson

Mom of a girl & boy

John Doe

Dad of a girl & boy

See How It Works

Lorem ipsum dolor sit amet, sit te ferri habemus constituto, simul fuisset pro ad.